Istorija

Stradao sa kraljem

Bartu, Žan-Luj, francuski državnik, predsednik vlade (1862-1934.). Ro?en je 25. 8. 1862. u gradi?u Oloren Sent Mari, u departmanu Niski Pirineji. Licej u Pou obdareni mladi? završio je s odlikom, a potom u Bordou studira prava. S 24 godine polaže doktorat prava. Prihvata odmah poziv za sekretarsko mesto u Konferenciji francuskih advokata. Posle dve godine vra?a se u Po, radi kao advokat. Posve?uje se i žurnalizmu, urednik je lokalnog nezavisnog lista. Godine 1889. izabran je u francusku Narodnu skupštinu. Prvi put postao je ministar ve? u 32. godini, u vladi Šarla Dipija (maj 1894-januar 1895.). U kabinetima od 1906. do 1909. ministar je unutrašnjih poslova, zatim javnih radova.Vlada Aristida Brijana (1909-1913) poverava mu dužnost ?uvara državnog pe?ata. Brijanov kabinet pao je na glasanju o trogodišnjoj vojnoj obavezi, jer su levi?ari tražili kra?i rok. Bartu postaje ministar predsednik. Ve? u decembru 1913. gubi poverenje, mandat dobija Gaston Dumerg. Po?etkom 1914. ulazi u vladu Aristida Brijana. Pogibija sina jedinca Maksa u Velikom ratu, teško poga?a Bartua, koji do 1917. živi povu?eno.Na poziv premijera Pola Penlevea ulazi u njegovu vladu, jedno vreme je ministar spoljnih poslova. Na njegov predlog u Narodnoj skupštini ratifikovan je Versajski mirovni ugovor. U razdoblju od 1920. do 1934. ?lan je gotovo svih kabineta. U februaru 1934, u Dumergovoj vladi nacionalnog spasa, postaje šef diplomatije.Želi sistemom paktova da spase Evropu od dolaze?eg izazova rata i sovjetsku Rusiju uklju?i u evropski red stvari. Tragi?no je stradao u atentatu na kralja Aleksandra I Kara?or?evi?a 9. oktobra u Marseju. Ispra?en je kao državnik, književnik i uvaženi akademik.

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Comments are closed.