Planetarijum

Knez od Ilirije

Bartenštajn, Johan Kristof, austrijski državnik, vicekancelar (1689-1767) Ro?en je u Strazburgu 23. 8. 1689, u uglednoj porodici. Tu je u?io gimnaziju, a potom studirao jezike, istoriju i juridi?ko-kameralne nauke. Posle okon?anih studija 1711. odlazi u Pariz kod benediktinaca, a na Lajbnicovu preporuku putuje u Be?. Godine 1715. iz protestantske vere prešao je u katoli?anstvo. Stupa u dvorsku službu i do kraja izuzetne karijere bi?e pouzdanik najpre Karla VI, a potom njegove k?eri Marije Terezije. Ve? 1721. savetnik je Dvorske kancelarije, a 1727. notar tajnog državnog saveta. Ima velike zasluge u sklapanju Beogradskog mira 1739. kada je Austrija bila na strani Rusije u ratu s Portom. Vrhunac karijere dostigao je 1753. kada je imenovan tajnim savetnikom i vicekancelarom u Generalnom direktorijumu Carevine. Još od 1740. klju?na je li?nost austrijske spoljne politike, ali nije bio dorastao Fridrihu Velikom. Ubrzo ga je u najvažnijem resoru – spoljnoj politici, zamenio novi favorit Marije Terezije, grof Vencel Anton Kaunic. Od 1760. predsednik je Ilirske dvorske deputacije (dikasterijuma), gde je nasledio grofa Johana Vilhelma Kolovrata. Branio je Srbe i njihove privilegije ukazuju?i na njihovu ulogu u suzbijanju protivdržavnih nastojanja Ma?ara. Isticao je da su Srbi u?inili znatne usluge dinastiji i da ona treba da privu?e što više Srba u ove krajeve. Njegov spis “Kurzer Bericht ueber den Zustand zerstreuten illyrischen Nation” (“Kratak izveštaj o rasutoj ilirskoj naciji”; spis je na srpski preveo Aleksandar Sandi?), doprineo je da Srbima 1763. budu potvr?ene dotadašnje privilegije. Poslednje godine proveo je kao vaspita? prestolonaslednika Josifa II i upravnik tajnog dvorskog arhiva. Umro je 7.8. 1767. u Be?u.

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Comments are closed.